Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:
 

 1. Rejestry: 
  - rejestr skarg i wniosków.

  W prowadzonym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku rejestrze skarg i wniosków odnotowane są: 
  - nazwa instytucji, imię i nazwisko i adres zainteresowanego, 
  - przedmiot skargi, zażalenia 
  - do kogo skierowano skargę, zażalenie z podaniem terminu załatwienia, 
  - sposób załatwienia skargi, zażalenia, 
  - kogo zawiadomiono o sposobie załatwienia skargi, zażalenia i data wysłania zawiadomienia.

 2. Ewidencje: 
  - ewidencja dróg i mostów. 

  Prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ewidencja dróg i mostów udostępniana jest zainteresowanym osobom w godzinach pracy Zarządu.

 3. Archiwa: 
  - archiwum zakładowe Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

  Udostępnianie akt dla celów urzędowych odbywa się za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, z której dane akta pochodzą.
  Wydawanie akt poza obręb jednostki organizacyjnej następuje wyłącznie za zgodą dyrektora, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego.
  Korzystanie z akt dla celów urzędowych odbywa się wyłącznie na podstawie karty udostępniania akt. Fakt wypożyczenia akt osoba wypożyczająca potwierdza własnoręcznym podpisem w rejestrze wydanych materiałów, natomiast przy zwrocie akt archiwum zakładowego kwituje ich zwrot.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2016 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 602
04 marca 2016 08:50 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.
04 marca 2016 08:50 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.
04 marca 2016 08:47 (Adam Kosiński) - Dodanie nowej zakładki.