Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zdpplock.powiat-plock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Ryś , adres e-mail: sekretariat@zdpplock.pl , telefon: 242676839.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Osoby poruszające się pieszo mogą wejść na teren Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przez furtkę zlokalizowaną od strony ulicy Bielskiej. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz znajduje się na jednym poziomie na pierwszym piętrze budynku.

Dostosowanie schodów

Obsługa osób poruszających się na wózku prowadzona jest na parterze budynku.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Nie są wykorzystywane informacje głosowe. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń ZDP w Płocku zapewniają ustnie pracownicy poszczególnych działów.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Obok budynku znajduje się parking ogólnodostępny bez miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2020 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 13
31 marca 2020 12:18 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
25 marca 2020 11:05 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
25 marca 2020 11:05 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.